Wij en onze partners gebruiken cookies om je onze diensten te leveren en je advertenties te tonen die zijn gebaseerd op je interesses.
Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Registreer GRATIS!
Ontdek de voordelen van de Bouw-APP.

koppeling koppeling

BEN woning (Bijna-EnergieNeutraal)

Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD):

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa bijna-energieneutraal zijn.

De bijna-energieneutraale woning: is een woning met een zeer hoge energieprestatie. De zeer lage hoeveelheid energie die nog vereist is, dient in hoge mate te worden geleverd uit hernieuwbare / groene bronnen waarvan de productie ter plaatse of nabijheid is. Waarom zou je wachten als je het nu al kan, met de huidige technologieën is dat nu al perfect mogelijk.


googleInArticle2

Enkele voordelen:

  • een beter comfort: minder tocht & minder warmteverlies
  • de energiefactuur daalt zeer sterk
  • minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
  • je woning voldoet nu al aan de toekomstige normen
  • je bent milieu bewust en helpt de klimaatverandering tegen te gaan
  • je woning behoudt zijn waarde ook na 2020
  • de overheden bieden je mogelijkheden op verschillende premies

Voorwaarden

1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30. Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

2. Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40. Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen (muur, vloer, dak, venster,...). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil.

3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen. De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat. Voor daken, buitenmuren, beglazing, deuren en poorten zijn de eisen dezelfde als voor een huidige bouwaanvraag. Alleen vloeren en vensters moeten beter presteren dan vandaag.

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m². Op dit punt verandert er niets. Deze eis geldt nu al.

5. Het risico op oververhitting is beperkt Deze eis geldt nu al. Alleen is de berekeningsmethode anders geworden.

6. Verplichte ventilatievoorzieningen Op dit punt is er geen verschil met de huidige EPB-eisen.

7. Minimumaandeel hernieuwbare energie Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Om aan deze eis te voldoen

1. kan je ofwel kiezen uit 6 volgende mogelijkheden: Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt. Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt. Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt. Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming. Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd. Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

2. Ofwel produceer je 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren.


Prijs en uitvoering (indicatie)

Uitvoerder : Bouwheer
Duur: 0 we(e)k(en)


Hoeveelheid: 0.00
Eenheidsprijs: 0.00 €
-------------------------- -------------------
Totaal: 0 €


googleInArticleEven wachten ...